سریال خارجی (دوبله)

سریال دهمین پادشاه دیوانه (دوبله فارسی)
6,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/8574214

سریال تلخ و شیرین (هندی)-(دوبله فارسی)
4,000 تومان

شماره مجوز: 155/87/6003001

سریال کمیسر لسکو (دوبله فارسی)
15,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/221114

سریال افشا کنندگان (دوبله فارسی)
4,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/300054

سریال سالهای دور از خانه (اوشین)-(دوبله فارسی)
36,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/6358742

مجموعه ارباب حلقه ها 1و2و3 (دوبله فارسی)
9,000 تومان

شماره مجوز: 155/89/695824

سریال دوریت کوچولو (دوبله فارسی)
6,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/414740

سریال گرمن گاست (دوبله فارسی)
4,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/987789

سریال کارآگاه کوئینگ (دوبله فارسی)
4,000 تومان

شماره مجوز: 155/89/874471

سریال جنایات سفید (دوبله فارسی)
6,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/965551

سریال عامل ناشناخته (تمام فصلها) - دوبله فارسی
25,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/3625472