سریال خارجی (دوبله)

سریال قدیمی زورو (دوبله فارسی)
12,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/669857

سریال دهکده خاطرات (دوبله فارسی)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/88/774120

سریال دهمین پادشاه دیوانه (دوبله فارسی)
8,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/8574214

سریال تلخ و شیرین (هندی)-(دوبله فارسی)
5,000 تومان

شماره مجوز: 155/87/6003001

سریال کمیسر لسکو (دوبله فارسی)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/221114

سریال افشا کنندگان (دوبله فارسی)
5,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/300054

سریال سالهای دور از خانه (اوشین)-(دوبله فارسی)
45,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/6358742

مجموعه ارباب حلقه ها 1و2و3 (دوبله فارسی)
12,000 تومان

شماره مجوز: 155/89/695824

سریال دوریت کوچولو (دوبله فارسی)
8,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/414740

سریال گرمن گاست (دوبله فارسی)
5,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/987789

سریال کارآگاه کوئینگ (دوبله فارسی)
5,000 تومان

شماره مجوز: 155/89/874471