سریال خارجی (دوبله)

سریال فرار از زندان (فصل سوم)(دوبله)
8,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/10082413

سریال فرار از زندان (فصل چهارم)(دوبله)
16,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/10082414

سریال ریشه ها 2 (نسل بعدی - دوبله)
8,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/1012011

مجموعه آلفرد هیچکاک تقدیم می کند
25,000 تومان

شماره مجوز 155/95/4204002

سریال صعود (دوبله)
5,000 تومان

شماره مجوز 155/95/4200147

سریال خانه پوشالی (فصل اول) - دوبله
8,000 تومان

شماره مجوز 155/95/9300214

سریال خانه پوشالی (فصل دوم) - دوبله
8,000 تومان

شماره مجوز 155/95/9300201

سریال خانه پوشالی (فصل سوم) - دوبله
8,000 تومان

شماره مجوز 155/95/9300288

سریال خانه پوشالی (فصل چهارم) - دوبله
8,000 تومان

شماره مجوز 155/95/9300878

سریال ریشه ها (دوبله)
8,000 تومان

شماره مجوز 155/95/96358741

سریال گروه تجسس 8 (دوبله)
16,000 تومان

شماره مجوز : 155/95/568321

سریال در برابر آینده
24,000 تومان

شماره مجوز : 155/95/863211