سریال خارجی (دوبله)

سریال صعود (دوبله)
4,000 تومان

شماره مجوز 155/95/4200147

سریال خانه پوشالی (فصل اول) - دوبله
6,000 تومان

شماره مجوز 155/95/9300214

سریال خانه پوشالی (فصل دوم) - دوبله
6,000 تومان

شماره مجوز 155/95/9300201

سریال خانه پوشالی (فصل سوم) - دوبله
6,000 تومان

شماره مجوز 155/95/9300288

سریال خانه پوشالی (فصل چهارم) - دوبله
6,000 تومان

شماره مجوز 155/95/9300878

سریال ریشه ها (دوبله)
6,000 تومان

شماره مجوز 155/95/96358741

سریال گروه تجسس 8 (دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/95/568321

سریال در برابر آینده
18,000 تومان

شماره مجوز : 155/95/863211

سریال خانه کوچک (فصل دوم) (دوبله)
9,000 تومان

شماره مجوز : 155/953321014

سریال خانه کوچک (فصل اول) (دوبله)
9,000 تومان

شماره مجوز : 155/95114741

سریال خانه کوچک (فصل سوم) (دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/95326501

سریال مردان سایه (فصل1و2)(دوبله)
6,000 تومان

شماره مجوز : 155/95001820