سریال خارجی (دوبله)

سریال خانه کوچک (فصل دوم) (دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/953321014

سریال خانه کوچک (فصل اول) (دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/95114741

سریال خانه کوچک (فصل سوم) (دوبله)
16,000 تومان

شماره مجوز : 155/95326501

سریال مردان سایه (فصل1و2)(دوبله)
8,000 تومان

شماره مجوز : 155/95001820

سریال شمال و جنوب
5,000 تومان

شماره مجوز : 155/94/238417

سریال خانواده کمپل (دوبله)
24,000 تومان

شماره مجوز : 155/94/332521

رودخانه برفی (فصل اول - دوبله)
8,000 تومان

شماره مجوز 155/94/652414

رودخانه برفی (فصل دوم - دوبله)
16,000 تومان

شماره مجوز 155/94/652415

رودخانه برفی (فصل سوم- دوبله)
16,000 تومان

شماره مجوز 155/94/652416

رودخانه برفی (فصل چهارم- دوبله)
8,000 تومان

شماره مجوز 155/94/652417

رودخانه برفی (تمام فصلها - دوبله)
45,000 تومان

شماره مجوز 155/94/652418

سریال هلیکوپتر پلیس (دوبله فارسی)
12,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/369874