سریال خارجی (دوبله)

سریال مأمورین آبی پوش (دوبله)
18,000 تومان

شماره مجوز: 155/86/202147

سریال سال 1790 (دوبله فارسی)
4,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/201014

سریال خارجی سایه روشن (دوبله)
6,000 تومان

شماره مجوز: 155/89/695824

سریال قطره ای عبرت (دوبله)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/93/302411

سریال دفتر حقوقی (دوبله فارسی)
9,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/300054

سریال سرزمین آهن (دوبله فارسی)
23,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/201014

سریال قدیمی پوآرو (دوبله - 9 قسمت جدید)
4,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/101244

سریال عملیات ویژه نجات (سری دوم) - (دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز: 155/93/101052

سریال سیاه قشنگ (دوبله فارسی)
12,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/125841

سریال مامورین پرونده های راکد (دوبله فارسی)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/88/101052

سریال گروه پلیس (فصل 6) (دوبله فارسی)
9,000 تومان

شماره مجوز: 155/92/958536

سریال گروه پلیس (فصل 7) (دوبله فارسی)
12,000 تومان

شماره مجوز: 155/88/857474