سریال کره ای (دوبله)

سریال وضعیت اضطراری (دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/3698575

سریال ریومادن (دوبله)
20,000 تومان

شماره مجوز 155/96/823791

سریال افسانه سامبونگ (دوبله فارسی)
25,000 تومان

شماره مجوز 155/96/873690

سریال افسانه شینگن (دوبله)
20,000 تومان

شماره مجوز : 155/95/9356247

سریال کره ای کیمیاگر (دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز : 155/96/226801

سریال رویای فرمانروای بزرگ (دوبله)
35,000 تومان

شماره مجوز 155/95/4289917

سریال پزشکان جوان (دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز 155/95/5398147

سریال فرار از قصر
15,000 تومان

شماره مجوز 155/95/857002

سریال پاستا (دوبله)
12,000 تومان

شماره مجوز 155/94/332147

سریال دختر امپراطور (دوبله)
32,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/968741

سریال امپراطوری چین
23,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/321014

سریال کره ای آقای دکتر (دوبله فارسی)
12,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/6003001