سریال کره ای (دوبله)

سریال امپراطوری چین
30,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/321014

سریال کره ای آقای دکتر (دوبله فارسی)
16,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/6003001

سریال کره ای قهرمان (دوبله فارسی)
24,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/3652474

سریال سرنوشت یک مبارز (دوبله)
35,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/33314

سریال بیرون از آشپزخانه (دوبله)
8,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/369874

سریال میخک (دوبله)
24,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/21002

سریال کره ای خانواده کیم چی (دوبله فارسی)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/94/302877

سریال افسانه خورشید و ماه (دوبله)
24,000 تومان

شماره مجوز: 155/93/336257

سریال کره ای سرنوشت (دوبله)
20,000 تومان

شماره مجوز: 155/91/362541

سریال کره ای ایسان (دوبله)
60,000 تومان

کیفیت عالی

سریال کره ای بیمارستان چونا (دوبله)
16,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/369874

سریال سرزمین آهن (دوبله فارسی)
30,000 تومان

شماره مجوز: 155/90/201014